1. Táto web stránka a súvisiace web stránky,(ďalej nazývam tento súbor len „blog“ alebo „táto stránka“) sa poskytuje tak, ako je. Čítanie a komentovanie príspevkov vyjadruje súhlas s týmito pravidlami a obmedzeniami a s tým, že tieto pravidlá sú primerané.Ak sa domnievate, že tieto pravidlá sú neprimerané, musíte ihneď opustiť a prestať používať túto web stránku.
 2. Príspevky sú väčšinou vyjadrením osobných názorov autora.
 3. Všetky informácie sú bez záruky.
 4. Záruka, že táto stránka alebo informácie na nej budú stále dostupné, sa tiež nedáva.
 5. Blog neručí, že tu poskytnuté informácie sú úplné alebo zrozumiteľné.
 6. Nič na tejto stránke nie je zamýšľané ako rada akéhokoľvek druhu. Ak potrebujete poradiť so zdravotnými – ako fyzickými, tak psychickými – problémami, právnymi záležitosťami, finančným plánovaním, marketingom alebo technickými záležitosťami, obráťte sa na vhodného profesionálneho poradcu.
 7. Blog má právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Zmena je platná, účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na blogu. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami pravidiel. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto pravidiel, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
 8. Blog si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením pravidiel (ďalej len „zmena“). Zmena bude zverejnená na internetovej stránke www.rozhladna.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 9. Užívateľ a tento blog sa ďalej dohodli, že neupravené vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania servera rozhladna.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením a ustanoveniami  občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi blogom a užívateľom/kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom príslušného štátu, kde obchodný vzťah vzniká zo strany blogu alebo súvisiacich webov.
 10. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 16.12.2018

Blog nenesie žiadnu zodpovednosť za:

 • stratu spôsobenú radami na blogu alebo nedodržaním niektorého z bodov pravidiel
 • iné straty alebo problémy
 • smrť alebo iné zranenia kvôli nedbalosti blogu
 • podvod alebo pokus konať nezákonne spôsobené chybnou interpretáciou tu uverejnených príspevkov
 • záležitosti, ktoré sa obrátia na nezákonné alebo obmedzujúce, alebo pokus o takúto záležitosť.

Záruka sa neposkytuje na nič na tejto web stránke, s výnimkou prípadov pokrytých zákonom.

Ustanovenia o nevynútiteľnosti

Ak sa zistí, že niektorý bod týchto pravidiel alebo jeho časť sú nevynútiteľné zákonom, ostávajú ostatné body a ich časti naďalej v platnosti.

Šírenie obsahu z tejto stránky

Zverejnenie časti web stránky je možné s uvedením zdroja pri zverejnenej časti. Táto web stránka je chránená autorským zákonom a inými ustanoveniami zákonov.

Rovnako pod autorský zákon spadajú aj tieto pravidlá používania.

.

Obrázky

Obrázky na tejto stránke pochádzajú z jedného z nasledovných zdrojov:

 • vlastné obrázky

 

Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich osobných údajov beriem seriózne. Je pre mňa dôležité, aby vaše údaje, získavané na tomto blogu a súvisiacich stránkach, boli v bezpečí a aby boli využívané iba na také účely, s ktorými súhlasíte.

Od 25.5.2018 sú vaše údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V prípade prihlásenia sa do e-mailového zasielania príbehov od Mikuláša Lovaša Halásza, budú údaje spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. E-mail ani iné údaje nie sú zdieľané s tretími stranami. Databáza e-mailov je uložená u spoločností Rocket Science Group LLC cez email marketingovú platformu Mailchimp.

Správca osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je Mikuláš Halász so sídlom: Eisnerova 58/B Bratislava, Slovensko.

Správca sa zaoberá publikovaním článkov príbehov a vlastných fotografií a propagáciou vzdelávacích produktov tretích strán.

Aké osobné údaje, na aké účely a ako dlho spracovávam?

Za osobný údaj je považovaná akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka, a na základe ktorej ste pre mňa ako fyzická osoba určiteľným subjektom.

E-mailová adresa, ktorú ste zadali na blogu mikulashalasz.sk využívam na zasielanie vlastnej tvorby, vlastných príbehov. Zároveň uchovávam vašu IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu a ďalšie údaje, súvisiace s návštevou blogu. Napríklad z akej stránky ste prišli (ak túto informáciu váš prehliadač poskytuje), ako dlho ste boli na stránke, aké podstránky ste prezerali atď.

 

Cookies

Používam cookies aby som zistil preferencie návštevníkov blogu a vedel na základe toho prispôsobiť ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby som zistil, či už ste moje stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by som nevedel, čo sa vám páči, a nedokázal by som v online svete flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Súbory cookies je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo ich úplne vymazať vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj. Väčšina prehliadačov súbor cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Aké súbory cookie používam

 • PHPSESSID – technické cookie pre funkčnosť webstránky
 • Google Analytics – informácie o bežnom používaní webstránok
 • Google Analytics: konverzné – umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • Google Analytics: trackingové – v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • Google Analytics: remarketingové – na personalizáciu obsahu reklám a ich relevantné cielenie reklamy
 • Facebook: remarketingové – na personalizáciu obsahu reklám a relevantné cielenie
 • Technické WordPress cookie – dôležité pre základnú funkčnosť webstránky, webu a redakčného systému, prihlasovania a podobných

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Hosting mi poskytuje spoločnosť: WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
Slovenská republika , IČO: 36743852
DIČ: 2022329705
IČ DPH: SK2022329705

Spracovanie osobných údajov (e-mailová adresa, meno alebo iné), ktoré ste zadali prostredníctvom webových registračných formulárov na stiahnutie e-bookov, alebo posielania príbehov má na starosti spoločnosť Mailchimp je online marketingová platforma (” Služby “), ktorú prevádzkuje spoločnosť Rocket Science Group LLC, ktorá má sídlo v štáte Georgia v Spojených štátoch

Viac tu https://mailchimp.com/legal/privacy

V prípade, že z nejakého dôvodu dôjde k zmene alebo rozšíreniu zoznamu spracovateľov vašich osobných údajov, ubezpečujem vás, že aj v týchto prípadoch budem dbať na maximálnu ochranu vašich osobných údajov (v súlade s Nariadením).

Okrem vyššie uvedených spracovateľov (ktorí sú viazaní patričnými zmluvami a považujú vaše osobné údaje za dôverné) neposkytnem vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám, pretože ich považujem za citlivý a dôverný údaj a takým spôsobom s nimi narábam. Poskytnutie vašich údajov štátnym orgánom je len na základe platných zákonov alebo právoplatných súdnych alebo úradných rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi SR, ČR alebo iných dotknutých krajín.

Bez ohľadu na nariadenie GDPR, vaše osobné údaje chránim ako svoje vlastné. (Ak bude potrebné alebo vhodné poskytnúť váš osobný údaj tretej strane, urobím tak až po vašom výslovnom súhlase).

Sociálne siete

Na blogu používam aj pluginy sociálnych sietí.  Ak si v otvoríte webovú stránku či podstránku v ktorej je integrovaný tzv. „social plugin“, následne bude nadviazané spojenie so servermi sociálnej siete a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky ste navštívili. Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu na sociálnej sieti, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému účtu v sociálnej sieti. To ako ďalej spoločnosti spracúvajú vaše údaje. Zistíte na stránkach používanej sociálnej siete v časti Privacy

 

Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte právo na –

prístup k údajom, ktoré o vás uchovávam, prípadne na kópiu spracovávaných údajov,

opravu alebo doplnenie údajov, ak sú uvedené nesprávne alebo neúplne,

vymazanie údajov, ak skončí lehota na ich uchovávanie, alebo kedykoľvek ak o ich vymazanie požiadate (zakliknutím v e-maile alebo mi napíšte na: info [zavináč] mikulashalasz.sk). Vaše údaje budem uchovávať a spracovávať aj naďalej, ak to vyplýva zo zákonných povinností (napríklad účtovných alebo daňových).

prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, ak o to písomne požiadate,

vznesenie námietky voči spracovaniu vašich údajov, ak som ich spracovával na základe oprávneného záujmu (podľa čl.6, odst.1, písm.f) Nariadenia).

Všetky vaše požiadavky spracujem v zákonnej lehote od dátumu ich prijatia.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). V prípade, že vašu žiadosť nevybavím do 1 mesiaca od požiadania, alebo nebudete spokojní s jej vybavením, môžete sa obrátiť na tento úrad s vašou sťažnosťou.

Zabezpečenie vašich údajov

Vaše osobné údaje chránim v maximálnej možnej miere, pomocou dostupných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijal som všetky aktuálne technicky dostupné opatrenia (s ohľadom na funkčnosť poskytovaných služieb), aby som vaše osobné údaje ochránil a zamedzil ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.

Kontaktná osoba

Akékoľvek otázky alebo požiadavky v súvislosti s vašimi osobnými údajmi a ich ochranou smerujte priamo na mňa: Mikuláš Halász  info [zavináč] mikulashalasz.sk

Web stránka mikulashalasz.sk a jej podstránky zhromažďujú a uchovávajú štatistické údaje o návštevníkoch. Napríklad verziu webového prehliadača, IP adresu alebo dátum prístupu. Údaje sú použité na zdokonaľovanie funkčnosti stránky a zvyšovanie používateľského zážitku z používania blogu.

Pravidlá boli použité so súhlasom autora Martina Mikláša zo stránky rozhladna.sk